Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Samorządowe w Rosnowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Samorządowe w Rosnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.przedszkolerosnowo.manowo.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo, ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (za pomocą skanowania). Niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy. Część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
b) nieproporcjonalne obciążenie:
nieproporcjonalne obciążenie
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-01-08
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2022-01-07

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Sztandarska, e-mail: srprzedszkole@vp.pl, telefon: +48 94 316 41 35
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
srprzedszkole@vp.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
+48 94 316 41 35

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Organ prowadzący: Gmina Manowo adres: ul. Szkolna 2, 75-015 Manowo e-mail: urzad@manowo.pl telefon: +48 94 318 32 20 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2012-04-30
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2021-02-08
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Serwis BIP Przedszkola Samorządowego w Rosnowie nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynek przedszkola jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, monitorowanym zewnętrznie. Przed wejściem na teren przedszkola znajduje się furtka, która ma odpowiednią szerokość dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Do budynku prowadzi wejście główne znajdujące się od strony osiedla otwierane w godzinach pracy przedszkola. Ponadto są dwa wejścia. Jedno z nich znajduje się przy szatni (wejście od strony ogrodu), drugie od strony kuchni, które mogą być wykorzystywane, jako drogi ewakuacyjne. Do wejścia głównego i wejścia od strony kuchni prowadzą schodki. Wejście główne i wejście od strony kuchni posiadają odpowiednią szerokość dla osób poruszających się na wózku. Drzwi prowadzące do wejścia głównego są dwuskrzydłowe, otwierane ręcznie. Brak jest podjazdów, platform najazdowych dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Przed wejściem po prawej stronie znajduje się dzwonek. W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Korytarze posiadają odpowiednią szerokość dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na początku korytarzy znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform najazdowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Aby dostać się na piętro należy pokonać schody. Łazienki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Baille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Przedszkole nie posiada własnego parkingu. W pobliżu przedszkola znajdują się miejsca parkingowe bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: